SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

Užsisakydami prekes Jūs patvirtinate, kad susipažinote su getinshape.lt elektorinės parduotuvės taisyklėmis. Taisyklės užtikrina, kad nebūtų pažeistos Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teisės.

Sąvokos:

1.1. Pardavėjas – elektroninė parduotuvė -www.getinshape.lt, 
1.2. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t. y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas ir kuris nėra pripažintas neveiksniu teismo tvarka arba nepilnametis asmuo, kuris teismo tvarka yra emancipuotas; 2) nepilnametis asmuo nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą sudaryti sandorį; 3) juridinis asmuo.
1.3. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
1.4. GetinShape.lt – elektroninė parduotuvė, esanti internete adresu GetinShape.lt.
1.5. Asmens duomenys – taip, kaip juos apibrėžia Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, o būtent: bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
1.6. Taisyklės – šios „Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje GetinShape.lt taisyklės“.
1.7. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis elektronine parduotuve GetinShape.lt.
1.8. Prekių grąžinimo taisyklės – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame numatytos prekių, įsigytų iš Pardavėjo, naudojantis elektronine parduotuve GetinShape.lt, grąžinimo garantijos.
1.9. Civilinis kodeksas – Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.

Bendrosios sąlygos

2.1. Pirkėjas, registruodamasis elektroninėje parduotuvėje GetinShape.lt arba pirkdamas elektroninėje parduotuvėje GetinShape.lt be registracijos patvirtina, kad yra susipažinęs su Taisyklėmis bei kad jas suprato ir sutinka pirkti elektroninėje parduotuvėje GetinShape.lt vadovaujantis šiose Taisyklėse numatyta tvarka. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu GetinShape.lt susijusios sąlygos.
2.2. Pirkti elektroninėje parduotuvėje GetinShape.lt turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti šių Taisyklių 1.2 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles ir susipažinęs su Privatumo politika (Taisyklių 2.4 punktas), patvirtina, kad jis atitinka šių Taisyklių 1.2 punkte numatytą Pirkėjo aprašymą.
2.3. Pardavėjas turi teisę bet kada savo nuožiūra koreguoti ar pakeisti Taisykles. Pardavėjui pakoregavus ar pakeitus Taisykles nauja ar koreguota Taisyklių redakcija įsigalioja ją paskelbus GetinShape.lt. Pirkėjas privalo kiekvieną kartą prieš pirkdamas elektroninėje parduotuvėje GetinShape.lt peržiūrėti, ar nėra paskelbta nauja ar koreguota Taisyklių redakcija ir su ja susipažinti. Kiekvieną kartą Pirkėjui perkant prekes elektroninėje parduotuvėje GetinShape.lt yra laikoma, kad Pirkėjas susipažino su naujausia paskelbta Taisyklių redakcija ir sutinka pirkti vadovaujantis naujausia Taisyklių redakcija.
2.4. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų panaudojimo būdais Pirkėjas išreiškia pačioje Privatumo politikoje numatyta tvarka.
2.5. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas. Pirkėjas nurodydamas Pardavėjui elektroninio pašto adresą patvirtina, kad elektroninio pašto adresas priklauso jam.

III. Prekių pirkimas, atsiskaitymo už prekes tvarka ir terminai

3.1. Pirkėjas turi teisę įsigyti prekes elektroninėje parduotuvėje GetinShape.lt pasirinkdamas vieną iš šių būdų:
3.1.1. internetu užsiregistruodamas GetinShape.lt (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);
3.1.2. internetu nesiregistruodamas GetinShape.lt;
3.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes vienu iš Taisyklių 3.1. punkte nurodytų būdų, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti Privatumo politikoje numatytus tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis.
3.3. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis (pirkimo – pardavimo sutartis laikoma sudaryta pagal šias Taisykles). Pardavėjas siunčia Pirkėjui nuorodą į galiojančias Taisykles kartu su užsakymo patvirtinimu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.
3.4. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas GetinShape.lt duomenų bazėje.
3.5. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:
3.5.1. naudojantis elektronine bankininkyste;
3.5.2. banko pavedimu;
3.5.3. naudojantis Paypal paslauga
3.5.4. grynaisiais pinigais ar, jei yra techninės galimybės, banko kortele prekių pristatymo/atsiėmimo metu;
3.6. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes, patvirtinamas prekių užsakymas ir Pardavėjas nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, pradeda prekių išsiuntimo Pirkėjo pasirinktu būdu procedūrą.
3.7. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jeigu Pardavėjas suteikia garantiją prekei, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip iki prekių perdavimo Pirkėjui momento. PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.
3.8. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas GetinShape.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.3. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių ir Prekių grąžinimo taisyklių nustatyta tvarka.
4.4. Pirkėjas turi visas kitas teises be paminėtų šių Taiskyklių 4.1. – 4.3. punktuose, įtvirtintas šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Pirkėjo pareigos

5.1. Pirkėjas, naudodamasis GetinShape.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų GetinShape.lt, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
5.2. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ar paslaugas bei jų pristatymą ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

Pardavėjo teisės

6.1. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų GetinShape.lt funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti GetinShape.lt esančių elementų išdėstymą. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti GetinShape.lt veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.
6.2. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų GetinShape.lt, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.
6.3. Jei Pirkėjas bando pakenkti GetinShape.lt darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis GetinShape.lt arba išimtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo paskyrą.
6.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 3.5.1. – 3.5.3. punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 5 (penkias) darbo dienas.
6.5. Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 3.5.4. punkte numatytą apmokėjimo būdą, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, i) jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo arba ii) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu arba iii) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui sutikimo jo asmens duomenų tikrinimui.
6.6. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, kituose GetinShape.lt dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

VII. Pardavėjo pareigos

7.1. Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai GetinShape.lt suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Civilinio kodekso 6.228(7) straipsnyje. Informacijos pateikimas internetiniame puslapyje GetinShape.lt viešai (šiose Taisyklėje, Privatumo politikoje, Prekių grąžinimo taisyklėse, prekių aprašyme, kt.) yra laikoma tinkama Pirkėjo informavimo forma.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą. Pardavėjas privalo Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
7.3. Pardavėjas privalo iki užsakymo pateikimo informuoti Pirkėją apie užsakymo įvykdymui reikšmingų GetinShape.lt funkcijų sustabdymą ar nutraukimą, taip pat Taisyklių 6.1. – 6.2. punktuose nurodytus pakeitimus. Informacijos pateikimas GetinShape.lt laikomas tinkamu Pirkėjo informavimu.
7.4. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir šių Taisyklių bei Prekių grąžinimo taisyklių numatyta tvarka priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.
7.5. Jei Pardavėjas negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Jeigu Pardavėjo pasiūlytos analogiškos arba panašios prekės kaina skiriasi nuo pradinės prekės kainos, Pirkėjas turi primokėti skirtumą, susidarantį tarp pradinės prekės kainos ir analogiškos ar panašios prekės kainos, jeigu analogiška arba panaši prekė yra brangesnė už pradinę prekę, arba Pardavėjas privalo grąžinti Pirkėjui sumokėtos kainos už pradinę prekę ir analogišką arba panašią prekę skirtumą, Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.
7.6. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, kurie išdėstyti raštu, privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.
7.7. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje, Prekių grąžinimo taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

VIII. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

9.1. Elektroninėje parduotuvėje GetinShape.lt parduodamų prekių savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
9.2. Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje GetinShape.lt siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės, t.y. prekių savybės atitinka prekės aprašymą. Prekė atitinka Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytą prekių pirkimo – pardavimo sutartį, jeigu:
9.2.1. prekė atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį elektroninėje parduotuvėje GetinShape.lt;
9.2.2. prekė tinka naudoti tam, kam tokios rūšies prekės paprastai naudojamos;
9.2.3. prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės pobūdį ir daikto gamintojo, jo atstovo ar pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą, dėl daikto konkrečių savybių.
9.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad GetinShape.lt esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamos technikos savybių ar dėl kitų techninių priežasčių. Pirkėjas prieš įsigydamas prekes privalo įdėmiai perskaityti prekės aprašymą.
9.4. Pardavėjas skirtingoms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose ar kartu su prekės sąskaita-faktūra, kuri atitinka garantinį lapą. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.
9.5. Pirkėjo įsigijamai prekei prekės gamintojas gali suteikti ilgesnio termino kokybės garantiją nei prekės Pardavėjas. Šiame Taisyklių punkte numatytu atveju Pirkėjas, pasibaigus Pardavėjo prekei suteikiamai garantijai, turi kreiptis tiesiogiai į prekės gamintoją.
9.6. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

Baigiamosios nuostatos

11.1. Pardavėjas šių Taisyklių ir Privatumo politikos numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes nurodytu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute jo nurodytu telefono numeriu. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje GetinShape.lt nurodytais kontaktais.
11.2. Elektroninėje parduotuvėje GetinShape.lt užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei GetinShape.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie GetinShape.lt naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
11.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, Prekių grąžinimo taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
11.4. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
11.5. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
11.6. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.